Plany zagospodarowania przestrzennego osiedla

Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja rozwoju jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów przyrodniczych typowanych do objęcia lub objętych strefą SZM, w tym użytku ekologicznego, zieleni leśnej, cieków i naturalnych zbiorników wodnych oraz dostosowanie rozwiązań technicznych ulic i zabudowy do wymogów ochrony krajobrazu kulturowego i ochrony środowiska. Koncentracja usług na wyznaczonych obszarach z dopuszczeniem punktowych lokalizacji usług na pozostałym obszarze osiedla. W północnej części osiedla przewiduje się powstanie ośrodka produkcyjno usługowego z preferencją dla lokalizacji w tym miejscu parku technologicznego lub parku przemysłowego. W granicach terenów zieleni urządzonej przewiduje się powstanie ogrodu botanicznego oraz cmentarza.
Przy generalnym ograniczeniu wysokości zabudowy w osiedlu do 2 kondygnacji dopuszcza się realizację obiektów do 3 kondygnacji jako lokalnych dominant, w warunkach potrzeby akcentowania ośrodków usługowych lub stanowiących zamknięcia architektoniczne wnętrz urbanistycznych.