Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczecin - część dotycząca Osiedla Bukowo